Het aanstellen van nieuwe leden in je team

PRINCIPES VAN DE CODE

Wij geloven dat onze mensen ons succesvol maken. We omarmen de diversiteit van ervaring, talent en gedachten.

 • Wij zijn een werkgever die gelijke kansen geeft aan iedereen. Onze beslissingen ten aanzien van het werk worden genomen op basis van vaardigheden, kwalificaties, prestaties en andere factoren die verband houden met de specifieke behoeften van een baan.
 • We stellen onze nieuwe werknemers in staat hun volledige potentieel te realiseren door middel van duidelijk omschreven functies, verwachtingen, managementondersteuning en autoriteitsniveaus.
 • We bieden redelijke aanpassingen voor werknemers met een handicap om hen te helpen bij het uitvoeren van hun werk, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
 • We tolereren geen enkele vorm van discriminatie met betrekking tot het aannemen van werknemers.
 • We streven ernaar te garanderen dat toekomstige werknemers onze kernwaarden en deze code omarmen.
 • We melden een mogelijk belangenconflict als familieleden of vrienden naar een functie in ons team solliciteren.
 • We bieden geen werk aan als middel om een overheidsfunctionaris ten onrechte te beïnvloeden om zaken te doen of een ongepast voordeel te behalen.
 • We verbieden het gebruik van kinder- en dwangarbeid, mensenhandel of enige andere actie die de arbeid of de mensenrechten van werknemers kan schaden.
 • We spannen niet samen met concurrenten met betrekking tot het aannemen van of het betalen van vergoedingen aan werknemers.

ONZE PRINCIPES VAN DE CODE IN ACTIE

 • Stel de Chief Accounting Officer onmiddellijk op de hoogte als je je ervan bewust wordt dat een sollicitant een lid of voormalig lid is van het controleopdrachtteam.
 • Volg het on-boarding plan voor werknemers/stagiaires in Workday. Zorg ervoor dat alle nieuwe werknemers voordat of op het moment dat ze in dienst treden bij Albemarle de volgende informatie ontvangen:
  •  vereisten voor gezondheid, veiligheid en milieu van de vestiging;
  • onze kernwaarden en gedragscode, en bespreek met hen de onderdelen van de code die van toepassing zijn op hun functie;
  • toepasselijke beleidslijnen, procedures en systemen; en
  • instructies voor het voltooien van de vereiste training voor hun functie, waaronder de Gedragscode.
 • Volg de code (Laat van je horen) en meld een van de volgende zaken onmiddellijk aan Personeelszaken of Global Ethics & Compliance:
  •  vermoede discriminatie op de werkvloer; en
  • potentiële of vermoede arbeids- of mensenrechtenmisbruik op onze vestigingen.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Overheidsfunctionarissen

Dit wordt ruim gedefinieerd, en kan het volgende omvatten:

 • een functionaris, werknemer of iemand die namens een overheidsinstantie optreedt, met inbegrip van een afdeling of bureau op enig niveau (nationaal, regionaal of lokaal). Voorbeelden hiervan zijn een minister, toezichthouder, rechter, burgemeester, politieagent, soldaat, douanebeambte of hoogleraar aan een openbare universiteit;
 • een werknemer van publieke internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • een werknemer van staatsbedrijven of ondernemingen waarover de staat zeggenschap heeft, zoals raffinaderijen;
 • een politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt; en
 • iemand die een benoeming, functie of positie bekleedt die door gewoonte of conventie is ontstaan, zoals leiders van inheemse gemeenschappen of leden van een koninklijke familie.
Familielid

Echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van de persoon; de grootouders van de persoon en van de echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zussen, kinderen, nichten, neven, tantes, ooms en de echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van elk van deze mensen; of iemand die hetzelfde huishouden deelt.

Lid of oud-lid van het controleopdrachtteam

Een werknemer of voormalige werknemer die meer dan tien uur audit-, beoordelings- of certificeringsdiensten heeft verleend aan het bedrijf gedurende de periode van 1 jaar die voorafgaat aan de aanvangsdatum van de huidige opdrachtperiode.

Concurrent

Albemarle concurreert op verschillende manieren met derden en elk valt in zijn eigen categorie van concurrenten. De categorieën van concurrenten omvatten:

Producenten en wederverkopers van concurrerende producten

Albemarle concurreert met andere producenten van lithium-, broom- en katalysatorproducten. Dit omvat bedrijven zoals FMC, Tianqim SQM, Grace, BASF, Lanxess en ICL.

Albemarle concurreert ook met bedrijven die zich bezighouden met de wederverkoop of handel van lithium-, broom- en katalysatorproducten, ongeacht of die producten gefabriceerd zijn door Albemarle of een derde.

Inkoop van goederen, diensten en grond

De lijst met concurrenten van Albemarle op de aanbestedingsmarkt is mogelijk veel groter dan die van producenten van speciale chemicaliën.

Albemarle kan bijvoorbeeld concurreren met aannemers zoals Wood voor het inkopen van voertuigen die geschikt zijn voor onze vestigingen.

De categorie van concurrenten voor boekhoudkundige en juridische diensten is nog groter, omdat bijna alle bedrijven daar in verschillende mate gebruik van maken.

Verhuurders van personeel en aannemers

Albemarle concurreert ook met een groot aantal wervings- of vergoedingsbedrijven voor personeel en aannemers.

Menu