Het beheren van belangenconflicten

PRINCIPES VAN DE CODE

We respecteren de privacy van onze werknemers en hun recht om externe activiteiten en belangen na te streven. Er kan echter een belangenconflict ontstaan wanneer werknemers een persoonlijk belang hebben in een transactie of situatie die van invloed kan zijn op hun zakelijk oordeel, loyaliteit aan Albemarle of werkprestatie. Wanneer potentiële belangenconflicten zich voordoen, nemen wij passende maatregelen om de daaruit voortvloeiende risico’s aan te pakken.
 • We nemen zakelijke beslissingen in het belang van Albemarle, zonder vooroordeel of vriendjespolitiek.
 • We vermijden situaties waarin persoonlijke activiteiten, belangen of relaties van invloed kunnen zijn op onze besluitvorming of werkprestatie.
 • We nemen geen deel aan externe belangen die concurrerend zijn met Albemarle.
 • We maken proactief melding van elk mogelijk belangenconflict, zelfs als we denken dat dit geen invloed zal hebben op ons oordeel of onze prestatie.

Onze principes van de code in actie

 • Neem contact op met Global Ethics & Compliance als je een vraag hebt over een conflict waarbij jij of een lid van je team betrokken is.
 • Bespreek ieder daadwerkelijk of potentieel belangenconflict met je leidinggevende.
 • Registreer het belangenconflict en vermeld elke actie die met je leidinggevende is afgesproken om het conflict te verminderen. Je kunt een belangenconflict registreren met behulp van de Conflicts Disclosure Tool.
 • Vul de jaarlijkse bekendmaking van belangenconflicten in als je hierom wordt gevraagd.

Heb je een belangenconflict?

Er kan sprake zijn van een belangenconflict als je ‘ja’ antwoordt op een van de volgende vragen.

Zakelijke relaties met Albemarle
 • Heb jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of een ander familielid een aanzienlijke belang in een entiteit die zaken doet met Albemarle?
 • Heb jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of een ander familielid een functie als directeur, functionaris, partner, werknemer, aannemer of agent binnen een entiteit die zaken doet met Albemarle?
 • Doe jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of een ander familielid persoonlijk zaken met Albemarle?
Banden met een concurrent
 • Heb jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of een ander familielid een functie als directeur, functionaris, partner, werknemer, aannemer of agent binnen een entiteit die concurreert met Albemarle?
 • Heb jij een aanzienlijk belang in een entiteit die concurreert met Albemarle?
Banden met een overheidsfunctionaris
Loyaliteitsplicht
 • Ben je persoonlijk op zoek naar een zakelijke mogelijkheid waarin Albemarle geïnteresseerd zou kunnen zijn?
 • Ben je persoonlijk op zoek naar intellectueel eigendom dat op enige manier verband houdt met de zakelijke activiteiten van Albemarle?
Restricties of beperkingen van je werkprestatie
 • Heb je een andere baan of andere verplichtingen voor externe activiteiten die mogelijk van invloed zijn op je vermogen om je werk hier bij Albemarle uit te voeren?
 • Bent je momenteel gebonden aan een geheimhoudingsverklaring, een concurrentiebeding of enige andere overeenkomst die je werkprestatie zou kunnen verbieden of beperken?
Andere conflicten die van invloed kunnen zijn op je oordeel op het werk
 • Ben je van plan om iets van waarde te accepteren van een derde met een waarde van meer dan $150 dat niet bekendgemaakt of goedgekeurd is in overeenstemming met deze code (Het aanbieden of accepteren van geschenken en gastvrijheid)?
 • Ben je van plan om namens Albemarle een donatie te doen aan een goed doel waarbij jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of familielid persoonlijk betrokken is?
 • Heb je een persoonlijke relatie met een werknemer of sollicitant op wie je invloed zou kunnen hebben met betrekking tot zijn/haar aanstelling, prestatiebeoordeling, salaris, rating of promotie?
 • Heb je een andere activiteit die als een belangenconflict zou kunnen worden gezien?

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Overheidsfunctionarissen

Dit wordt ruim gedefinieerd, en kan het volgende omvatten:

 • een functionaris, werknemer of iemand die namens een overheidsinstantie optreedt, met inbegrip van een afdeling of bureau op enig niveau (nationaal, regionaal of lokaal). Voorbeelden hiervan zijn een minister, toezichthouder, rechter, burgemeester, politieagent, soldaat, douanebeambte of hoogleraar aan een openbare universiteit;
 • een werknemer van publieke internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • een werknemer van staatsbedrijven of ondernemingen waarover de staat zeggenschap heeft, zoals raffinaderijen;
 • een politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt; en
 • iemand die een benoeming, functie of positie bekleedt die door gewoonte of conventie is ontstaan, zoals leiders van inheemse gemeenschappen of leden van een koninklijke familie.
Familielid

Echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van de persoon; de grootouders van de persoon en van de echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zussen, kinderen, nichten, neven, tantes, ooms en de echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van elk van deze mensen; of iemand die hetzelfde huishouden deelt.

Aanzienlijk belang

Over het algemeen geldt dat als je minder dan 5% bezit van een entiteit die zaken doet met Albemarle, je belang als niet aanzienlijk wordt beschouwd.  Maar als je belang, zelfs al is het minder dan 5%, dusdanig is dat het je zakelijk inzicht en loyaliteit aan Albemarle in je werkprestatie lijkt te beïnvloeden, of inderdaad beïnvloedt, dan zou je het belang alsnog als aanzienlijk moeten beschouwen.  Als je belang bijvoorbeeld een groot percentage van je persoonlijke nettowaarde vertegenwoordigt, maar minder dan 5% van de entiteit is, moet deze als aanzienlijk worden beschouwd.

Menu