Het creëren, beheren en openbaar maken van bedrijfsinformatie

PRINCIPES VAN DE CODE

De bedrijfsinformatie die we creëren of ontvangen is waardevol en moet net als ieder ander bedrijfsmiddel van Albemarle beheerd en beschermd worden.

 • We creëren bedrijfsinformatie die duidelijk, nauwkeurig, volledig, en in overeenstemming met de toepasselijke beleidslijnen, wetgeving, boekhoudregels en -praktijken is.
 • Wij zorgen ervoor dat bedrijfsinformatie de onderliggende transactie of gebeurtenis nauwkeurig weergeeft.
 • We classificeren het soort en de gevoeligheid van onze informatie op de juiste manier om ervoor te zorgen dat de juiste informatiebeveiliging wordt toegepast.
 • Wij vervalsen, wijzigen, vernietigen of knoeien niet met bedrijfsinformatie om een transactie of gebeurtenis verkeerd weer te geven of te verbergen.
 • We behandelen de bedrijfsinformatie van Albemarle zorgvuldig en nemen passende maatregelen om het te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.
 • We maken bedrijfsinformatie van Albemarle niet bekend aan andere werknemers, aannemers of derden, tenzij er toestemming is om dit te doen.
 • Wij gebruiken de bedrijfsinformatie van Albemarle niet voor persoonlijk voordeel.

Onze principes van de code in actie

 • Stel strategische documenten die de markten van Albemarle of onze concurrenten analyseren op in overeenstemming met de Guidance on Preparing Strategic Documents .  Ga ervan uit dat alles wat je schrijft, ongeacht hoe vertrouwelijk of persoonlijk het is, openbaar kan worden gemaakt tijdens een onderzoek of gerechtelijke procedure.
 • Volg de code (Het verzamelen van informatie over concurrenten) wanneer je informatie van derden verzamelt en het gebruikt in bedrijfsinformatie.
 • Classificeer het soort en de gevoeligheid van de bedrijfsinformatie die je creëert of ontvangt in overeenstemming met de Global Information Management Policy .
 • Beheer en bewaar bedrijfsinformatie in overeenstemming met de Document Retention Policy .
 • Volg de procedures van het laboratorium notebook, als een dergelijk notebook aan je verstrekt is.
 • Zorg ervoor dat zakelijke en financiële transacties op de juiste manier worden vastgelegd in overeenstemming met deze code (Het vastleggen van zakelijke en financiële transacties).
 • Beheer persoonsgegevens in overeenstemming met deze code (Het beheren van persoonsgegevens) en het Beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens van werknemers .
 • Geef alle bedrijfsinformatie terug voordat je het bedrijf verlaat.
 • Zorg dat je toestemming hebt in overeenstemming met het Global Information Security Policy voordat je vertrouwelijke informatie, kroonjuwelen informatie of persoonsgegevens aan derden overdraagt.
 • Leef de geheimhoudingsovereenkomsten, zowel tijdens als na je arbeidsovereenkomst, die zijn ondertekend met het bedrijf, je voormalige werkgever of andere derden na.
 • Bewaar bedrijfsinformatie en communicatie als je daartoe de opdracht krijgt van de Juridische afdeling.
 • Meld in overeenstemming met deze code (Laat van je horen) onmiddellijk alle bedrijfsinformatie waarvan je vermoedt dat deze is vervalst, gewijzigd, vernietigd of gemanipuleerd.
 • Meld in overeenstemming met de Data Breach Procedure onmiddellijk iedere ongepast(e), onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) openbaarmaking, toegang of gebruik van persoonsgegevens of bedrijfsinformatie van Albemarle aan databreach@albemarle.com
 • Beveilig vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens in overeenstemming met het Global Information Security Policy .

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Bedrijfsinformatie

Kan marketingplannen omvatten; bedrijfseigen perspectieven op de markt; kostengegevens; details van onderhandelingen met individuele klanten of leveranciers; huidige of recente verkoop- of aankoopvoorwaarden; strategische informatie met betrekking tot vermogensuitbreiding, activiteiten met betrekking tot joint ventures, fusies en overnames; salarissen en andere voorwaarden voor beloning van werknemers; innovatieplannen en intellectueel eigendom; productie-, export-, verkoop- en inkoopgegevens en andere financiële gegevens of prognoses.

Persoonsgegevens

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze persoon.

Voornamelijk gevoelige persoonsgegevens hebben vaak extra beperkingen op de verwerking en het gebruik, en omvatten gegevens met betrekking tot:

 • ras of etnische afkomst;
 • gezondheid; of
 • lidmaatschap van vakbonden.
Kroonjuwelen informatie

Gegevens die informatie bevatten waarbij ongeoorloofde toegang of distributie tot belangrijk verlies en aanzienlijke schade aan het bedrijf kan leiden. De volgende categorieën worden als kroonjuwelen beschouwd:

 • verslagen met ontwerpen;
 • notebooks van het laboratorium;
 • documentatie van &onderzoek en ontwikkeling;
 • verslagen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
 • experimentele resultaten;
 • product- en proceskennis;
 •  intellectueel eigendom van partners;
 • op maat gemaakte modellen; en
 • productiekennis.

Menu