Het deelnemen aan een brancheorganisatie, tentoonstelling of conferentie

PRINCIPES VAN DE CODE

Albemarle neemt deel aan verenigingen, tentoonstellingen en conferenties om een bijdrage te leveren aan de industriële discussie met zakenpartners, collega’s en andere belanghebbenden over zaken van wederzijds belang. Om onze reputatie te beschermen en juridische risico’s te beheren, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke samenwerking in de branche in overeenstemming is met onze kernwaarden en onze bedrijfsstrategie ondersteunt.

 • Wij nemen alleen deel aan brancheorganisaties die een vergunning hebben en die publieke standpunten handhaven die verenigbaar zijn met het beleid van Albemarle.
 • We willen garanderen dat brancheorganisaties de juiste beleidslijnen voor ethiek en naleving, procedures en controles hebben.
 • We gebruiken geen organisaties, tentoonstellingen of conferenties om ongeoorloofde afspraken te maken met concurrenten, de concurrentie op ongepaste wijze beperken, of concurrentiegevoelige informatie te delen.
 • Wij vermijden toevallig contact of communicatie met concurrenten tijdens branche-evenementen waaruit de indruk zou kunnen ontstaan dat er sprake is van een samenzwering of van ongepaste uitwisseling van informatie tussen Albemarle en concurrenten.
 • We houden nauwlettend toezicht op iedere vorm van betrokkenheid die brancheorganisaties namens ons hebben met overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden.
 • Wij beheren potentiële belangenconflicten die voortkomen uit onze deelname aan een brancheorganisatie, tentoonstelling of conferentie.

Onze principes van de code in actie

  • Zorg ervoor dat geplande deelname aan brancheorganisaties, tentoonstellingen en conferenties zijn opgenomen in het toepasselijke jaarlijkse operationele plan.
  • Raadpleeg de juridische afdeling voordat je lid wordt, of je lidmaatschap vernieuwt van een nieuwe brancheorganisatie waarbij concurrenten betrokken zijn.
  • Verkrijg goedkeuring van je GBU-voorzitter of Hoofd van functie voordat je toetreedt tot het bestuur of het organisatiecomité van een brancheorganisatie.
  • Volg de code (Contact met concurrenten) en de Richtlijn voor deelname aan brancheorganisaties als je verwacht dat concurrenten de bijeenkomst van de branche, tentoonstelling of conferentie bijwonen. Volg, indien van toepassing, de protocollen voor antitrust die zijn aangenomen door de brancheorganisatie.
  • In het geval van ongepland contact met een concurrent (buiten een formele bijeenkomst van de brancheorganisatie), maak je een nauwkeurig en beknopt verslag van het contact dat je naar antitrust@albemarle.com

stuurt

 • Als een concurrent tijdens een bijeenkomst van de brancheorganisatie of een ongeplande bijeenkomst op ongepaste wijze concurrentiegevoelige informatie vraagt of aanbiedt of op een andere manier ongepast contact zoekt:
  • geef je duidelijk aan dat het tegen het beleid van Albemarle is om dergelijke gesprekken te voeren;
  •  beëindig je onmiddellijk het gesprek, zorg je dat je vertrek opgenomen wordt in de notulen van de bijeenkomst, en bel je de Juridische afdeling.
 • Overleg met de afdeling Government Affairs als een brancheorganisatie van plan is een publiek standpunt in te nemen, wat niet overeenkomt met het standpunt van Albemarle.
 • Verzeker je van het feit dat een brancheorganisatie naar behoren is geautoriseerd voordat het zich bezig gaat houden met politieke lobby-activiteiten.
 • Volg de code (Spreken namens Albemarle) voordat je namens Albemarle op een evenement, tentoonstelling of conferentie van de brancheorganisatie een lezing geeft.
 • Volg de code (Het aanbieden en accepteren van geschenken en gastvrijheid) als je:
  • van plan zijn om een aanbod van een brancheorganisatie, tentoonstelling of conferentie aan te nemen waarbij van je verwacht wordt dat je iets van waarde, waaronder geschenken of gastvrijheid, aanbiedt aan andere leden van de brancheorganisatie, tentoonstelling of conferentie.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Concurrenten

Albemarle concurreert op verschillende manieren met derden en elk valt in zijn eigen categorie van concurrenten. De categorieën van concurrenten omvatten:

Producenten en wederverkopers van concurrerende producten

Albemarle concurreert met andere producenten van lithium-, broom- en katalysatorproducten. Dit omvat bedrijven zoals FMC, Tianqim SQM, Grace, BASF, Lanxess en ICL.

Albemarle concurreert ook met bedrijven die zich bezighouden met de wederverkoop of handel van lithium-, broom- en katalysatorproducten, ongeacht of die producten gefabriceerd zijn door Albemarle of een derde.

Inkoop van goederen, diensten en grond

De lijst met concurrenten van Albemarle op de aanbestedingsmarkt is mogelijk veel groter dan die van producenten van speciale chemicaliën.

Albemarle kan bijvoorbeeld concurreren met aannemers zoals Wood voor het inkopen van voertuigen die geschikt zijn voor onze vestigingen.

De categorie van concurrenten voor boekhoudkundige en juridische diensten is nog groter, omdat bijna alle bedrijven daar in verschillende mate gebruik van maken.

Verhuurders van personeel en aannemers

Albemarle concurreert ook met een groot aantal aan wervings- of vergoedingsbedrijven voor personeel en aannemers

Concurrentiegevoelige informatie

De volgende soorten informatie worden beschouwd als voorbeelden van concurrentiegevoelige informatie:

 • marketingplannen en bedrijfseigen perspectieven op de markt;
 • kostengegevens minder dan 12 maanden oud;
 • details van onderhandelingen met individuele klanten of leveranciers;
 • huidige of recente verkoop- of aankoopvoorwaarden (prijs, marges, commissie en kredietvoorwaarden);
 • strategische informatie (uitbreiding van vestigingen en sluitingsplannen);
 • informatie over salarissen en andere voorwaarden voor beloning van werknemers die minder dan 12 maanden oud is;
 •  innovatieplannen en intellectueel eigendom; en
 • productie-, export-, verkoop- en inkoopgegevens die minder dan 12 maanden oud zijn.

 

Concurrentiegevoelige informatie omvatgeen:

 • informatie die openbaar is, onder meer via abonneeservices;
 • informatie die meer dan 12 maanden oud is en die niet wordt beschouwd als een concurrentievoordeel als het gedeeld wordt met of door een concurrent;
 • gezondheids-, veiligheids- of milieugegevens; of
 • informatie met betrekking tot de technische prestaties van apparatuur.
Iets van waarde

wordt ruim gedefinieerd en omvat elk soort voordeel voor de ontvanger, zoals:

 • geld (alle valuta’s inclusief bitcoin, en elke manier van levering zoals contant geld, cheque, bankoverschrijving, elektronische of mobiele overdracht);
 • andere betaalmiddelen zoals cadeau-, winkel-, kortings- of mobiele telefoonkaarten of kaarten met opgeslagen waarde;
 • Geschenken;
 • maaltijden, entertainment en andere vormen van gastvrijheid;
 • reizen, inclusief vluchten en accommodatie;
 • aanbiedingen van een dienstverband of een stage;
 • een contract voor de aan- of verkoop van goederen of diensten;
 • een contract voor de aan- of verkoop of verhuur van onroerend goed;
 • een charitatieve donaties of bijdrage aan een gemeenschapsproject;
 •  een commerciële sponsoring;
 • vertrouwelijke informatie;
 • een investeringsmogelijkheid; en
 • elke andere vorm van persoonlijke gunst.
Overheidsfunctionarissen

Dit wordt ruim gedefinieerd, en kan het volgende omvatten:

 • een functionaris, werknemer of iemand die namens een overheidsinstantie optreedt, met inbegrip van een afdeling of bureau op enig niveau (nationaal, regionaal of lokaal). Voorbeelden hiervan zijn een minister, toezichthouder, rechter, burgemeester, politieagent, soldaat, douanebeambte of hoogleraar aan een openbare universiteit;
 • een medewerker van publieke internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • een werknemer van staatsbedrijven of ondernemingen waarover de staat zeggenschap heeft, zoals raffinaderijen;
 • een politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt; en
 • iemand die een benoeming, functie of positie bekleedt die door gewoonte of conventie is ontstaan, zoals leiders van inheemse gemeenschappen of leden van een koninklijke familie.

Menu