Het omgaan met onze gastgemeenschappen

PRINCIPES VAN DE CODE

Streven we naar langetermijnrelaties met gemeenschappen op basis van zinvolle betrokkenheid, zorg, respect, transparantie, vertrouwen, eerlijkheid, nederigheid en goed vertrouwen.

 • We respecteren en streven ernaar de cultuur, het erfgoed, de levenssystemen, gewoontes, overtuigingen, riten en sociaal-culturele praktijken van naburige gemeenschappen te bevorderen.
 • We waarderen de traditionele rechten van inheemse gemeenschappen in hun habitat; erkennen de unieke relatie van inheemse gemeenschappen met hun omgeving; en respecteren plaatsen van de gemeenschap die cultureel of religieus belangrijk zijn.
 • Hechten we waarde aan de deelname van inheemse mensen aan ons personeelsbestand.
 • We beoordelen en overwegen de sociale, culturele, ecologische en economische impact van onze activiteiten op anderen.
 • Wij handhaven de veiligheid en beveiliging van onze activiteiten, met respect voor de mensenrechten van degenen in onze gastgemeenschappen.
 • We dragen bij aan de ontwikkeling en kwaliteit van het leven van onze gastgemeenschappen.
 • Wij bieden of geven niets van waarde met de bedoeling een gemeenschapsvertegenwoordiger ongepast te beïnvloeden om zaken te doen of een ongepast voordeel te behalen.
 • We zoeken naar mogelijkheden om waar mogelijk lokaal in te kopen, om de economische en sociale ontwikkeling van onze gastgemeenschappen te ondersteunen.
 • We waarderen de cultuur, het erfgoed en de diversiteit van meningen van onze gastgemeenschappen, en respecteren de locaties van de gemeenschap die cultureel of religieus belangrijk zijn.
 • We reageren tijdig op klachten van de gemeenschap en ondernemen, waar nodig, maatregelen om hun zorgen aan te pakken.
 • We zullen geen vergelding uitvoeren tegen werknemers van Albemarle of leden van onze gastgemeenschappen voor het indienen van een klacht met betrekking tot de gemeenschap.

Onze principes van de code in actie

 • Raadpleeg voorafgaand aan alle bijeenkomsten met gemeenschapsvertegenwoordigers de werknemer die verantwoordelijk is voor de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en de eventuele relevante landenmanager.
 • Zorg voor een samenvatting van alle bijeenkomsten met gemeenschapsvertegenwoordigers en geef hiervan een kopie aan Government Affairs.
 • Volg deze code (Het aanbieden of accepteren van geschenken en gastvrijheid) als je overweegt om iets van waarde, inclusief geschenken of gastvrijheid, aan te bieden aan een gemeenschapsvertegenwoordiger of wanneer je dat van een gemeenschapsvertegenwoordiger ontvangt.
 • Volg deze code (Het doen van een charitatieve donatie) en het Beleid inzake corruptiebestrijding als je wilt dat de Albemarle Foundation een charitatieve donatie doet in de VS, of als je wilt dat de stichting je eigen donatie in de VS evenaart.
 • Zorg ervoor dat geplande donaties aan een gemeenschapsproject zijn opgenomen in het toepasselijke jaarlijkse operationele plan.
 • Zorg dat je goedkeuring hebt ontvangen in overeenstemming met deProcedure voor charitatieve donaties en gemeenschapsprojecten voordat je financiële ondersteuning of ondersteuning in natura (buiten de Albemarle Foundation om) aanbiedt of geeft aan een gemeenschapsproject.
 • Zorg ervoor dat de donaties aan gemeenschapsprojecten worden betaald aan de geautoriseerde ontvanger, gebruikt worden voor het goedgekeurde doel, ondersteund worden door een ontvangstbewijs, in overeenstemming zijn met lokale belastingvereisten en geboekt worden op een geschikte grootboekrekening.
 • In overeenstemming met de code (Het aannemen van nieuwe werknemers) moet je goedkeuring van Global Ethics & Compliance hebben ontvangen voordat je een baan, tijdelijk contract of stage aanbiedt aan:
  • een gemeenschapsvertegenwoordiger met een positie van invloed of gezag over de zakelijke activiteiten van Albemarle;
  • een familielid van een gemeenschapsvertegenwoordiger; of
  • een persoon die in de afgelopen twee jaar een gemeenschapsvertegenwoordiger was.
 • Overleg met Global Ethics & Compliance als jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of een familielid een gemeenschapsvertegenwoordiger wordt die invloed heeft op de zaken van Albemarle en breng je leidinggevende op de hoogte in overeenstemming met deze code (Het beheren van belangenconflicten).
 • Neem onmiddellijk contact op met Global Ethics & Compliance of de juridische afdeling als een gemeenschapsvertegenwoordiger een verzoek indient voor een steekpenning, inclusief een faciliterende betaling.
 • Meld klachten of vragen van gastgemeenschappen aan de werknemer die verantwoordelijk is voor de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en de eventuele relevante landenmanager, en in overeenstemming met elk toepasselijk klachtenmechanisme.
 • Zorg dat je goedkeuring hebt ontvangen in overeenstemming met deze code (Het selecteren en beheren van leveranciers) en de Global Procurement Policy voordat je gebruikt maakt van een zogenaamde Compliance Sensitive Vendors (waar de leveranciers onder vallen waarvan we weten of vermoeden dat ze direct of indirect werken voor een gemeenschapsvertegenwoordiger of een naast familielid zijn van een gemeenschapsvertegenwoordiger; die namens ons in contact staan met onze gastgemeenschappen; of die worden aanbevolen door een gemeenschapsvertegenwoordiger).
 • Leveranciers die diensten aanbieden voor de beveiliging van onze vestigingen, kunnen namens ons in contact zijn met lokale politie, het leger of andere overheidsfunctionarissen. Zij zijn Compliance Sensitive Vendors. Zorg dat je goedkeuring hebt ontvangen in overeenstemming met deze code (Het selecteren en beheren van leveranciers) en de Global Procurement Policy voordat je een dergelijke leverancier gebruikt.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Iets van waarde

wordt ruim gedefinieerd en omvat elk soort voordeel voor de ontvanger, zoals:

 • geld (alle valuta’s inclusief bitcoin, en elke manier van levering zoals contant geld, cheque, bankoverschrijving, elektronische of mobiele overdracht);
 • andere betaalmiddelen zoals cadeau-, winkel-, kortings- of mobiele telefoonkaarten of kaarten met opgeslagen waarde;
 • Geschenken;
 • maaltijden, entertainment en andere vormen van gastvrijheid;
 • reizen, inclusief vluchten en accommodatie;
 • aanbiedingen van een dienstverband of een stage;
 • een contract voor de aan- of verkoop van goederen of diensten;
 • een contract voor de aan- of verkoop of verhuur van onroerend goed;
 • een charitatieve donaties of bijdrage aan een gemeenschapsproject;
 •  een commerciële sponsoring;
 • vertrouwelijke informatie;
 • een investeringsmogelijkheid; en
 • elke andere vorm van persoonlijke gunst.
Steekpenning

Omkoping betekent het aanbieden, verstrekken of ontvangen van iets van waarde met de bedoeling om iemand op ongepaste wijze te beïnvloeden om een actie te ondernemen waardoor een oneigenlijk voordeel kan worden verkregen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit ongepaste beïnvloeding over:

 • het besluit om een aanvraag, een officieel formulier of enig ander soort papierwerk te aanvaarden;
 •  het verlenen of intrekken van een vergunning, licentie, quotum, visum of enig andere toekenning waarmee de ontvanger een bepaalde activiteit kan uitvoeren;
 • het toekennen van een commercieel aankoop- of verkoopcontract;
 • het besluit om een bepaalde wet- of regelgeving al dan niet te handhaven ten aanzien van een bedrijf of persoon;
 • het besluit om de naleving van contractuele voorwaarden, zoals prestatiegaranties, al dan niet te handhaven;
 •  het besluit om al dan niet een betaling te vereisen of hoeveel er moet worden betaald (bijv. belastingen); en
 • het sponsoren of goedkeuren van een wijziging in de bestaande wetgeving.

Omkoping omvat ook het doen van faciliterende betalingen.

Faciliterende betalingen

Kleine betalingen aan overheidsfunctionarissen op een lager niveau die bedoeld zijn als persoonlijk voordeel voor hen om een routinematige handeling te verzekeren of te bespoedigen (bijv. licenties, vergunningen, visa, douane-inklaring).

Familielid

Echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van de persoon; de grootouders van de persoon en van de echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zussen, kinderen, nichten, neven, tantes, ooms en de echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van elk van deze mensen; of iemand die hetzelfde huishouden deelt.

Menu