Het omgaan met overheidsfunctionarissen

PRINCIPES VAN DE CODE

Overheids- en regelgevende besluitvorming heeft direct invloed op onze wettelijke vergunning en maatschappelijke acceptatie om zakelijke activiteiten uit te voeren in ieder land waarin Albemarle zaken doet. We zullen proactief met overheden in gesprek gaan over zaken die van invloed zijn op Albemarle, onze zakelijke activiteiten of onze belanghebbenden (werknemers, investeerders, gemeenschappen) om hen te informeren voor het nemen van hun beslissingen.

 • We zijn hoffelijk, eerlijk, bereidwillig en constructief wanneer we omgaan met overheidsfunctionarissen.
 • We vragen vergunningen, licenties en zakelijke activiteiten van de overheid aan of concurreren hiervoor, en doen dat altijd met nederigheid, integriteit, transparantie en zonder belangenconflicten.
 • We verbieden alle vormen van omkoping van overheidsfunctionarissen of activiteiten die de indruk zouden kunnen wekken van omkoping, hetzij door onze werknemers, aannemers of derden die namens ons handelen. Dit omvat ook het doen van faciliterende betalingen.
 • Wij bieden of geven direct of indirect niets van waarde met de bedoeling om een overheidsfunctionaris op ongepaste wijze te beïnvloeden om zaken te doen of een ongepast voordeel te behalen.
 • We zorgen ervoor dat de informatie die we verstrekken aan overheidsfunctionarissen nauwkeurig, tijdig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is.
 • We werken mee aan elk overheidsverzoek of overheidsonderzoek en beantwoorden vragen eerlijk.
 • We belemmeren geen legitiem overheidsonderzoek door opzettelijk relevante documenten achter te houden, te verbergen of te vernietigen.
 • We zullen geen vergeldingsmaatregelen nemen of discrimineren tegen iemand die misstanden meldt of rechtmatig meewerkt aan een overheidsonderzoek.

Onze principes van de code in actie

 • Overleg met Global Ethics & Compliance als je echtgeno(o)t(e), partner of een familielid een overheidsfunctionaris wordt in een positie van invloed op of autoriteit over de zakelijke activiteiten van Albemarle en breng je leidinggevende op de hoogte in overeenstemming met deze code (Het openbaar maken van een potentieel belangenconflict).
 • Zorg dat je goedkeuring hebt in overeenstemming met het Political Contributions Policy en deze code (Het geven van politieke bijdragen namens Albemarle) voordat je namens het bedrijf dergelijke bijdragen doet.
 • ·Zorg dat je goedkeuring verkrijgt in overeenstemming met het Global Procurement Policy en de Compliance Sensitive Vendor Procedure voordat je:
 • Neem onmiddellijk contact op met Global Ethics & Compliance of de Juridischeafdeling als een overheidsfunctionaris vraagt om een steekpenning of een faciliterende betaling. Als je van mening bent dat je gezondheid, veiligheid of beveiliging dreigt te worden geschaad, wordt dit beschouwd als afpersing en niet als omkoping. Als een dergelijke betaling vereist is om schade te voorkomen, voer dan de betaling uit, vraag indien mogelijk om een officieel ontvangstbewijs als dit onder de omstandigheden veilig kan worden gedaan, en neem onmiddellijk contact op met Global Ethics & Compliance of de Juridische afdeling zodra het veilig is om dit te doen.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Iets van waarde

wordt ruim gedefinieerd en omvat elk soort voordeel voor de ontvanger, zoals:

 • geld (alle valuta’s inclusief bitcoin, en elke manier van levering zoals contant geld, cheque, bankoverschrijving, elektronische of mobiele overdracht);
 • andere betaalmiddelen zoals cadeau-, winkel-, kortings- of mobiele telefoonkaarten of kaarten met opgeslagen waarde;
 • Geschenken;
 • maaltijden, entertainment en andere vormen van gastvrijheid;
 • reizen, inclusief vluchten en accommodatie;
 • aanbiedingen van een dienstverband of een stage;
 • een contract voor de aan- of verkoop van goederen of diensten;
 • een contract voor de aan- of verkoop of verhuur van onroerend goed;
 • een charitatieve donaties of bijdrage aan een gemeenschapsproject;
 • een commerciële sponsoring;
 • vertrouwelijke informatie;
 • een investeringsmogelijkheid; en
 • elke andere vorm van persoonlijke gunst.
Omkoping:

Omkoping betekent het aanbieden, verstrekken of ontvangen van iets van waarde met de bedoeling om iemand op ongepaste wijze te beïnvloeden om een actie te ondernemen waardoor een oneigenlijk voordeel kan worden verkregen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit ongepaste beïnvloeding over:

 • het besluit om een aanvraag, een officieel formulier of enig ander soort papierwerk te aanvaarden;
 • het verlenen of intrekken van een vergunning, licentie, quotum, visum of enig andere toekenning waarmee de ontvanger een bepaalde activiteit kan uitvoeren
 • het toekennen van een commercieel aankoop- of verkoopcontract;
 • het besluit om een bepaalde wet- of regelgeving al dan niet te handhaven ten aanzien van een bedrijf of persoon;
 •  het besluit om de naleving van contractuele voorwaarden, zoals prestatiegaranties, al dan niet te handhaven;
 • het besluit om al dan niet een betaling te vereisen of hoeveel er moet worden betaald (bv. belastingen); en
 •   het sponsoren of goedkeuren van een wijziging in de bestaande wetgeving.

Omkoping omvat ook het doen van faciliterende betalingen.

Nalevingsgevoelige leverancier

Leveranciers die:

 • volgens je gegevens of vermoedens direct of indirect het eigendom van een overheidsfunctionaris of een naast familielid van een overheidsfunctionaris zijn;
 • met of namens Albemarle contact (kunnen) hebben met een overheidsfunctionaris; of
 • worden aanbevolen door een overheidsfunctionaris (inclusief werknemers van een staatsbedrijf).
Faciliterende betalingen

Kleine betalingen aan overheidsfunctionarissen op een lager niveau die bedoeld zijn als persoonlijk voordeel voor hen om een routinematige handeling te verzekeren of te bespoedigen (bijv. licenties, vergunningen, visa, douane-inklaring).

inklaring). Faciliterende betalingen zijn in de meeste landen illegaal en kunnen de deur openzetten voor ernstigere corruptieproblemen.

Overheidsfunctionarissen

Dit wordt ruim gedefinieerd, en kan het volgende omvatten:

 • een functionaris, werknemer of iemand die namens een overheidsinstantie optreedt, met inbegrip van een afdeling of bureau op enig niveau (nationaal, regionaal of lokaal). Voorbeelden hiervan zijn een minister, toezichthouder, rechter, burgemeester, politieagent, soldaat, douanebeambte of hoogleraar aan een openbare universiteit;
 • een medewerker van publieke internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • een werknemer van staatsbedrijven of ondernemingen waarover de staat zeggenschap heeft, zoals raffinaderijen;
 • een politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt; en
 • iemand die een benoeming, functie of positie bekleedt die door gewoonte of conventie is ontstaan, zoals leiders van inheemse gemeenschappen of leden van een koninklijke familie.
Familielid

Echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van de persoon; de grootouders van de persoon en van de echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zussen, kinderen, nichten, neven, tantes, ooms en de echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van elk van deze mensen; of iemand die hetzelfde huishouden deelt.

Menu