Het sponsoren van een extern evenement

PRINCIPES VAN DE CODE

Sponsoring kan een manier zijn voor Albemarle om onze gemeenschappen te helpen versterken, contacten te onderhouden met klanten en partners en om de rol van Albemarle in de gemeenschappen waarin we actief zijn te vergroten. Om fraude en corruptie aan te pakken, moeten we ervoor zorgen dat sponsorgelden worden betaald aan de geautoriseerde ontvanger en worden gebruikt voor het beoogde doel.
 • We gaan commerciële sponsoring aan voor legitieme bedrijfs- en merkontwikkelingsdoeleinden.
 • Wij bieden, geven of beloven, direct of indirect, geen commerciële sponsoring met de bedoeling om een persoon (inclusief een overheidsfunctionaris) ongepast te beïnvloeden om zaken te doen of een ongepast voordeel te behalen.
 • We gebruiken geen commerciële sponsoring om onszelf, onze familie, vrienden of relaties er op ongepaste wijze beter van te laten worden.

Onze principes van de code in actie

 • Zorg ervoor dat geplande commerciële sponsoring is opgenomen in het toepasselijke jaarlijkse operationele plan.
 • Zorg dat je goedkeuring hebt ontvangen voordat je een commerciële sponsoring namens Albemarle aanbiedt of verstrekt in overeenstemming met het Beleid inzake corruptiebestrijding en de Procedure voor commerciële sponsoring.
 • Volg deze code (Het aanbieden of accepteren van geschenken en gastvrijheid) als de sponsoring inhoudt dat er iets van waarde, inclusief geschenken of gastvrijheid, wordt verstrekt aan de deelnemers aan het evenement.
 • Overleg met Corporate Communications om ervoor te zorgen dat de ontvanger van de commerciële sponsoring de juiste handelsmerken en andere merkmaterialen van Albemarle gebruikt.
 • Zorg ervoor dat de commerciële sponsoring wordt betaald aan de geautoriseerde ontvanger, gebruikt wordt voor het goedgekeurde doel, ondersteund wordt door een ontvangstbewijs, in overeenstemming is met lokale belastingvereisten en geboekt wordt op een geschikte grootboekrekening.
 • In overeenstemming met deze code (Het beheren van belangenconflicten) moet je het conflict met je leidinggevende bespreken en het conflict melden als jij, je echtgeno(o)t(e), je partner of je familielid direct of indirect wordt geassocieerd met de ontvanger van een sponsoring die jij hebt aangevraagd of waarvoor je toestemming moet geven.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Overheidsfunctionarissen

Dit wordt ruim gedefinieerd, en kan het volgende omvatten:

 • een functionaris, werknemer of iemand die namens een overheidsinstantie optreedt, met inbegrip van een afdeling of bureau op enig niveau (nationaal, regionaal of lokaal). Voorbeelden hiervan zijn een minister, toezichthouder, rechter, burgemeester, politieagent, soldaat, douanebeambte of hoogleraar aan een openbare universiteit;
 • een medewerker van publieke internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • een werknemer van staatsbedrijven of ondernemingen waarover de staat zeggenschap heeft, zoals raffinaderijen;
 • een politieke partij, partijfunctionaris of kandidaat voor een politiek ambt; en
 • iemand die een benoeming, functie of positie bekleedt die door gewoonte of conventie is ontstaan, zoals leiders van inheemse gemeenschappen of leden van een koninklijke familie.
Familielid

Echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van de persoon; de grootouders van de persoon en van de echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zussen, kinderen, nichten, neven, tantes, ooms en de echtgeno(o)t(e) of soortgelijk van elk van deze mensen; of iemand die hetzelfde huishouden deelt.

Menu