Je team beheren

PRINCIPES VAN DE CODE

De leiders van Albemarle nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor de prestaties van hun teams. Onze leiders zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van een positieve, team georiënteerde omgeving die elke werknemer in staat stelt om zijn volledige potentieel te bereiken.  

 • We geven het goede voorbeeld en tonen gedrag dat overeenkomt met onze kernwaarden.
 • We ondersteunen en stimuleren de gezondheid, veiligheid en het welzijn van ons team.
 • We houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake arbeid, immigratie, gelijke kansen en gegevensprivacy.
 • Wij geloven in de vrijheid van onze werknemers om zich bij een vakbond aan te sluiten, en we houden ons aan alle afspraken van de ondernemingsraad.
 • We bespreken regelmatig onze kernwaarden en deze code en houden er onze teams verantwoordelijk voor.
 • We zijn verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving die open en inclusief is, en we waarderen diversiteit van gedachten, ervaringen en culturen.
 • We zorgen ervoor dat onze teamleden de kennis, vaardigheden en middelen hebben om hun werk veilig, correct en in overeenstemming met de kernwaarden en deze code uit te voeren.
 • We stellen duidelijke, uitdagende maar realistische doelen die werknemers niet aanmoedigen om in strijd met onze kernwaarden of deze code te handelen.
 • We behandelen onze teamleden eerlijk en met respect. Wij vallen onze teamleden niet lastig, en vernederen, pesten of intimideren ze niet.
 • We promoten onze werknemers op basis van vaardigheden, kwalificaties, prestaties en andere factoren die verband houden met de specifieke behoeften van een baan.
 • We nemen beslissingen over salaris, promotie, discipline en beëindiging van het arbeidscontract van werknemers op een eerlijke, rechtvaardige en transparante manier.
 • We tonen nederigheid door te luisteren naar teamleden die een probleem melden en we weten wat te doen als er bezorgdheid wordt geuit.
 • We staan ongepast gedrag niet toe en negeren het ook niet. We laten van ons horen en nemen gepaste maatregelen.
 • Wij tolereren geen vergelding tegen degenen die de moed hebben om van zich te laten horen.

ONZE PRINCIPES VAN DE CODE IN ACTIE

 • Beoordeel de prestaties van je team tegen de kernwaarden en de toepasselijke onderdelen van deze code.
 • Kies regelmatig een kernwaarde of een onderdeel van de gedragscode en praat er met je team over. Modelgedrag dat onze kernwaarden laat zien.
 • Zorg ervoor dat je team direct alle aan hen toegewezen training voltooit.
 • Maak werkgerelateerde beslissingen op basis van iemands capaciteiten en verdiensten, en niet op basis van persoonlijke kenmerken die geen verband houden met het werk.
 • Handhaaf werkweken, rusttijden, vrije dagen en uitkeringen in overeenstemming met de lokale wetgeving.
 • Zorg voor redelijke aanpassingen voor werknemers met een handicap om hen te helpen bij het uitvoeren van hun werk, en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Praat met je vertegenwoordiger van Personeelszaken of de Juridische afdeling als je vragen hebt over wat geschikt is.
 • Bekijk de onkostendeclaraties van je team zorgvuldig, waaronder de ondersteunende ontvangstbewijzen, en eventuele uitgaven die door Concur, IBO Travel of Global Ethics & Compliance onder de aandacht worden gebracht.
 • Volg de code (Het beheren van een belangenconflict) en breng je leidinggevende op de hoogte als er een persoonlijke relatie ontstaat tussen jou en een direct of indirect lid van je team.
 • Beoordeel de belangenconflicten die door je team openbaar gemaakt zijn, en zorg ervoor dat de maatregelen die worden genomen om het conflict te verminderen worden vastgelegd in overeenstemming met deze code (Het beheren van een belangenconflict).
 • Neem contact op met Personeelszaken, Global Ethics & Compliance of de Juridische afdeling als een werknemer een zorg over de gedragscode meldt. Onderzoek de zaak niet zelf (bekijk de richtlijnen hieronder).
 • Breng onmiddellijk Global Ethics & Compliance op de hoogte van vergelding tegen een werknemer die een bezorgdheid over de gedragscode heeft aangekaart.
 • Overleg met Personeelszaken voordat je disciplinaire maatregelen neemt tegen een werknemer of het arbeidscontract van een werknemer beëindigt in overeenstemming met het Beleid inzake discipline.

BEGELEIDING

Wat moet ik doen als een werknemer een ethisch probleem meldt?

Je hebt een speciale verantwoordelijkheid om te luisteren en te handelen. Het afhandelen van zorgen op de juiste manier is van groot belang voor het behoud van vertrouwen en de bescherming van Albemarle. Als iemand een probleem meldt, moet je het volgende doen:

 • Bedank de persoon voor de getoonde moed door van zich te laten horen.
 • Verwijder alles wat voor afleiding kan zorgen en luister aandachtig.
 • Maak aantekeningen, zonder gebruik te maken van een subjectieve mening.
 • Reageer respectvol en neem elke zorg serieus, ook als je het er niet mee eens bent.
 • Verzeker de werknemer dat jij, of iemand anders, opvolging zal geven aan de kwestie.
 • Neem contact op met personeelszaken, Global Ethics & Compliance of de Juridische afdeling.

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

Vergelding

Iedere nadelige actie die als bedreiging of tegen een persoon wordt uitgevoerd omdat de persoon een melding heeft gemaakt van een klacht, de klacht heeft ondersteund of informatie heeft verstrekt. Een nadelige actie is iets wat een redelijk persoon ontmoedigt om een beschuldiging te melden of deel te nemen aan een onderzoek.

Menu